Steroid Al
Anunturi si Evenimente

Primaria Cazanesti

 
  • Mărește dimensiunea fontului
  • Dimensiunea fontului normală
  • Micește dimensiunea fontului
Anunturi si Evenimente

Anunt concesiune

ANUNȚ

 
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Primăria Comunei Cazănești, sat Valea Coșuștei, Județul Mehedinți, telefon/fax 0252/385062, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
 
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Imobil fost bloc locuințe din domeniul public S.C. FRIZA S.R.L. Căzănești, suprafața Sd 765,68 și Sc 191,32 mp și a terenului aferent în suprafață de 300 mp, cu activități sociale sau de turism.
 
3. Informații privind documentația de atribuire:
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Formularea și înregistrarea unei solicitări scrise la sediul primăriei Comunei Căzănești.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Primăria Comunei Căzănești.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar: Achitarea sumei de 100 lei persoane fizice și 150 lei persoane juridice la Casieria Primăriei Căzănești.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.11.2019, ora 13.00.
 
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19.11.2019, ora 13.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Căzănești, sat Valea Coșuștei, Județul Mehedinți
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.11.2019, ora 13.00 sediul Primăriei Comunei Căzănești, județul Mehedinți.
 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Mehedinți, bulevardul Carol nr.14, telefon: 0252208245, fax: 0252314666, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate în vederea publicării: 31.10.2019
 
Președinte comisie licitație,
Popescu Viorel 
 
 

Proces verbal de afisare

Proces verbal de afisare

Incheiat azi  27.06.2019
 

In urma sustinerii licitatiei pentru inchirierea spatiului de 23,8 mp situat in imobilul fost al scolii cu clasele I-IV Localitatea Valea Cosustei, in vederea functionarii cabinetului medical veterinar.

In urma licitatiei pentru acest spatiu castigator este Cabinetul Medical Veterinar Dr. Hondorocu C. Iulia-Delia cu sediul in satul Cocorova, comuna Sisesti, judetul Mehedinti, reprezentat de medic veterinar Bufanu Iulia-Delia.
 
Fata de cele de mai sus, am procedat la afisarea rezultatului licitatiei conform calendarului procedurii.
 
Presedinte comisie licitatie,
Inginer Popescu Viorel
 
  
  
 
 

Anunt licitatie - 27.06.2019

ANUNŢ

 

Primăria comunei Căzăneşti, judeţul Mehedinţi, scoate la licitaţie suprafaţa de 23,8 mp

din imobilul fost local public al comunei Căzăneşti pentru amenajarea unui cabinet medical.

Licitaţia va avea loc în data de 27.06.2019 ora 10.00

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei Căzăneşti 

persoană de contact: Popescu Viorel - tel. 0741 045114 

descarcă

 

Anunt licitatie

ANUNŢ

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂZĂNEŞTI ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE    22.05.2017,0RA 10,00,LA SEDIUL ŞCOLII DIN COM.CĂZĂNEŞTl,

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII TERENULUI ARABIL ŞI PĂŞUNE.

CERERILE SE DEPUN LA SECRETARIATUL ŞCOLII ZILNIC INTRE ORELE 12,00-14,00
RELAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE LA SECRETARIATUL ŞCOLII SAU LA NR.DE TELEFON 0252/384807.

 

descarca

 

Anunt angajare Inspector Asistent

Primaria comunei CAZANESTI , judetul MEHEDINTI , orgnizeaza concurs in data de 15.03.2017 orele 10,00- Proba scrisa - si, in data de 17.03.2017 orele -10,00 interviul - pentru ocuparea functiei de executie vacanta de INSPECTOR CL I grad ASISTENT din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cazanest, post cu norma intreaga -durata nedeterminata.
Conditii generale:-
-candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.18811999 privind Statutul Functionarilor Publici,(r2),actualizata.
Conditii specifice: -studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta  in stiinte economice; vechime  in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minim 1 an.
-dosarele candidatilor se pot depune la Sediul Primariei Comunei Cazanesti ,jud. Mehedinti in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentului anunt in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a 111-a,
Acte necesare pentru  inscrierea la concurs
a)    formularul de inscriere conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 , modificata
b)    copia actului de identitate ;
c)    copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d)    copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice ;
e)    cazierul judiciar;
f)    adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)    declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Relatii la telefon 0252/385062; 0252/358261, persoana de contact secretarul comisiei de concurs Geicu Lica.

 

Download

BIBLIOGRAFIE

 


Pagina 1 din 2